Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie (zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków) nowy obowiązek nałożony na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Koniecznym będzie złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czego dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła lub źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Zobacz ulotkę: CEEB-dla-wlascicieli-i-zarzadcow

Termin rozpoczęcia składania deklaracji

Od pierwszego lipca 2021 roku na właścicielach i zarządcach budynków będzie ciążyć obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. Dodatkowo jeśli po 1 lipca 2021r. w budynku zostanie wymienione źródło ciepła, właściciel lub zarządca będzie miał 14 dni na złożenie nowej deklaracji.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

W jaki sposób można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

  1. W formie elektronicznej, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego.
  2. W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście na dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Poniżej, do pobrania deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Jakie będą sankcje dla osób, które nie złożą deklaracji?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzgledniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji.

Dodatkowe wyjaśnienia

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB dotyczy również właścicieli/ zarządców, którzy składali w latach 2017-2018 ankietę do bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania w Gminie Andrychów.