Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony andrychow.eu

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://andrychow.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Andrychowie
Rynek 15
34-120 Andrychów

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości
 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 3. część załączników jest w postaci skanów

Ułatwienia na stronie

Strona posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • podkreślanie linków
 • podświetlanie linków
 • skala szarości
 • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

1. Grzegorz Semik (dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna), e-mail: grzegorz.semik@andrychow.eu, 

Telefon: 33 842 99 21

2. Witold Kocia (dostępność cyfrowa), e-mail: admin@andrychow.eu

Telefon: 33 842 99 11

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Andrychowie budynki:
przy Rynek 15
przy Rynek 16
spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • Do budynku Urzędu można wejść: drzwiami głównymi od strony ul. Rynek (wejście niedostosowane dla osób na wózku inwalidzkim, przed wejściem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami); wejściem od strony wewnętrznego podwórka Urzędu (wejście dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim) oraz wejściem od strony parkingu Urzędu (wejście niedostosowane dla osób na wózku inwalidzkim – obok wejścia znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami),
 • przestrzenie komunikacyjne budynków (z wyłączeniem parteru) są wolne od barier poziomych i pionowych,
 • na parterze w łączniku między budynkami znajduje się stopień od strony Budynku Rynek 16 oraz trzy schody w budynku Rynek 15,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, punkt informacyjny),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego),
 • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności UM w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.