Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Działając w oparciu o art. 12 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028) Burmistrz Andrychowa informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przedstawione są w załączniku do niniejszego pisma.

Załącznik: Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie w grudniu 2021 r.

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3