Odpady w 2021 r. Segregacja i kompostowanie

Segregacja-smieci-odpady-komunalne
JAK KOMPOSTOWAĆ BIOODPADY?

Gmina Andrychów realizując obowiązki ustawowe, w drodze uchwały z dniem 1 stycznia 2020r. wprowadza zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 Zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą skorzystać mieszkańcy domów jednorodzinnych pod warunkiem, że posiadają przydomowe kompostowniki i będą kompostować wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne wytwarzane na danej nieruchomości we własnym zakresie. Jeśli się na to zdecydują, obniżą swoją miesięczną opłatę za odpady komunalne z 24 zł do 20zł od osoby. W jaki sposób mieszkaniec może skorzystać ze zwolnienia?

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady, powinni po dniu 1 stycznia 2021r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Andrychowie (Rynek 16, pok nr 7a) nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wg nowego wzoru, który dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Andrychowie oraz na stronie internetowej: www.andrychow.eu (kafelek – Gospodarka odpadami). Deklaracje można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Aby uzyskać w/w zwolnienie od stycznia 2021r., nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 lutego 2021r. Natomiast aby uzyskać w/w zwolnienie od następnych miesięcy, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem zwolnienia, jak również Ci, u których nie nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku , fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów:
  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym, Burmistrz, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ważne!!!

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują chęć kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach zobowiązani są od 1 stycznia 2021r. do zagospodarowania wszystkich bioodpadów powstających na swoich nieruchomościach, bez możliwości oddawania ich w ramach odbioru odpadów spod nieruchomości oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Odpady można Kompostować na różne sposoby, w szczególności:

  • w gotowym kompostowniku ogrodowym, który można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym, co sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych;
  • w drewnianym kompostowniku o budowie ażurowej, który można wykonać samodzielnie np. z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu;
  • w formie pryzmy – jest to najprostszy sposób kompostowania, polegający na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.
Ważne!!! Kompostowania bioodpadów nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza!
Jak przygotować kompostownik?

Przy samodzielnym wykonaniu kompostowania musimy zacząć od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian należy układać deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, niezbędną do powstawania kompostu. Wskazówki dotyczące budowy kompostownika łatwo jest znaleźć w internecie. Pamiętajmy, że miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Ponadto, miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Kompostownik należy umieścić bezpośrednio na naturalnym podłożu, aby umożliwić dostęp do odpadów mikroorganizmom.

Budowa Kompostownia w pryzmie:

rozpoczynamy od ułożenia bezpośrednio na ziemi połamanych gałęzi (1-5cm grubości), zaczynając od najgrubszych, co zapewni właściwą cyrkulację powietrza i odpływ wody,
po ułożeniu gałęzi należy rozłożyć warstwę materiału (np. częściowo rozłożony już kompost, słoma, torf, ziemia), którego zadaniem będzie pochłanianie wody wymywającej z górnych warstw substancje mineralne, teraz układamy warstwami odpady biodegradowalne (kuchenne i ogrodowe) na przemian rozdrobnione z grubszymi.

Przy użytkowaniu kompostowników pamiętajmy o poniższych zasadach:

Trzeba zapewnić odpowiednią wilgotność kompostu – jeśli jest za suchy należy odpady podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Jeśli jest zbyt wilgotny należy dodać bardziej „suchych” odpadów.

Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu, proces rozkładu materii przyspiesza. Proces rozkładu z udziałem tlenu, w przeciwieństwie do beztlenowego gnicia, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego zapachu.

Na zimę pryzmę czy kompostownik (jeśli jest otwarty) należy okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Pod żadnym pozorem nie należy betonować miejsca, na którym będą składowane odpadki, ponieważ ograniczy to obieg powietrza i utrudni procesy rozkładu odpadów.

Można przyspieszyć proces rozkładu, dodając do kompostownika szczepionki bakteryjne, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Dodatkowo zabezpieczą one kompost przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu.

Im bardziej rozdrobnione odpady, tym szybciej ulegają rozkładowi.

W celu przyspieszenia procesu rozkładu można również przesypywać kolejne warstwy odpadów zwykłą ziemią ogrodową.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można znacząco skrócić). Czas wytwarzania kompostu zależy jednak od tego, jakie materiały przeznaczymy na kompost, jaki jest stopień ich rozdrobnienia, zależy też od temperatury, dostępu powietrza, wilgotności kompostowej masy, a także od rodzaju i ilości mikroorganizmów kompostujących. Najszybciej będą „pracowały” kompostowniki o jak najbardziej różnorodnej zawartości.

Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami. Równocześnie kompostowanie pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko.

Co wrzucamy do kompostownika?

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałęzie, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano.
Nie wrzucamy do kompostownika: mięsnych odpadów kuchennych i kości, ryb, zepsutej żywności, gruzu, śmieci z odkurzacza, odchodów zwierzęcych, popiołu z węgla kamiennego i koksu, osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Pamiętaj! Kompostownik powinien być dostosowany wielkością do potrzeb gospodarstwa domowego. Kompostownie bioodpadów nie może powodować uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko!

Zapraszamy do zapoznania się z wszelkimi informacjami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie: www.andrychow.eu (kafelek- gospodarka odpadami) lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Rodzaj odpadówWrzucamyNie wrzucamyUwagi
PAPIER - pojemniki/worki
w kolorze niebieskim,
oznaczone napisem
„Papier”
opakowania z papieru,
kartonu, tektury; gazety
i czasopisma; katalogi,
ulotki, foldery, prospekty; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki i worki papierowe; papier pakowy; zadrukowane kartki
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru faksowego, termicznego, przebitkowego, zdjęć, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartanów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, naczyń jednorazowych, ubrańPAMIĘTAJ!
Zanim wrzucisz odpady do worka/pojemnika usuń części, które nie są z papieru: spinacze, taśmy klejące, folie itp.
SZKŁO - pojemniki/worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”butelki po napojach i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych); słoiki bez metalowych nakrętek; szklane opakowania po kosmetykach ( jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
ceramiki, doniczek, kryształów, porcelany; szkła okularowego i żaroodpornego; zniczy z zawartością wosku; żarówek i świetlówek; reflektorów; nieopróżnionych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych; luster; szyb samochodowych, okiennych i zbrojonych; monitorów i lamp telewizyjnych; termometrów i strzykawek
PAMIĘTAJ
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz przed wrzuceniem do worka . Zakrętki i kapsle wrzuć do worka/pojemnika koloru żółtego!
METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE - pojemniki/worki żółte, oznaczone
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
plastikowe butelki i nakrętki; opakowania plastikowe; opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku/sokach; opakowania po środkach czystości (np.: po proszkach) plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; aluminiowe puszki po napojach i konserwach; kapsle i zakrętki od słoików, folię aluminiową, metale kolorowebutelek i pojemników z zawartością, nieopróżnionych opakowań po lekach, zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych;
części samochodowych; zużytych baterii i akumulatorów; nie opróżnionych puszek i pojemników po farbach, lakierach i olejach; zużytego sprzętu elektronicznego i AGD; folii termokurczliwej, plastikowych zabawek
PAMIĘTAJ!
Odkręć, opróżnij i zgnieć przed wrzuceniem do worka/pojemnika!
BIOODPADY - pojemniki/worki w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”resztki jedzenia (np. obierki po ziemniakach, owocach i warzywach); popsute przetwory owocowe, skorupki z jajek; fusy po kawie i herbacie; skoszoną trawę; zwiędłe rośliny; opadłe liście; drobne gałęzie drzew i krzewów; resztki roślin ogrodowych; trociny i korę drzewpopiołu z węgla kamiennego; drewna impregnowanego;
płyt wiórowych i pilśniowych; oleju jadalnego; leków; ziemi i kamieni; kości i odchodów zwierząt, mięsa i padliny zwierząt,
PAMIĘTAJ!
Kompostowanie we własnym zakresie zmniejsza ilość odpadów przekazywanych do zagospodarowania
i tym samym zmniejsza koszty systemu gospodarowania odpadami!
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) - pojemniki w dowolnym kolorze z wyłączeniem w/w kolorówodpady higieniczne (pieluchy, podpaski, zużyte chusteczki
i ręczniki papierowe), zatłuszczony i mocno zabrudzony papier, papier powlekany folią lub lakierowany, papier faksowy, termiczny, przebitkowy, ceramika, doniczki, kryształy, szkło okularowe i żaroodporne, porcelana, lustra, paragony, zdjęcia, tekstylia, styropian opakowaniowy, worki z odkurzacza, pędzle, pisaki i długopisy, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, papierowe worki po nawozach i cemencie i innych
materiałach budowlanych, folie termokurczliwą
odpadów podlegających segregacji, bioodpadów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii i akumulatorów, leków i chemikaliów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon

Segregacja odpadów

Jak kompostować BIOODPADY