Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

L.p. Zakres działalności Realizujący działania Sposób realizacji Termin
1 Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatorów ds. dostępności (architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej) Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu. wrzesień 2020 r.
2 Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Koordynator Opracowanie  Planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Andrychowa październik 2020 r.
3 Dokonanie sprawdzenia pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. Koordynator Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. październik 2020 r.
4 Dokonanie analizy obiektu pod względem dostępności architektonicznej i komunikacyjnej Koordynator Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, informacyjno- komunikacyjnym, grudzień 2020 r.
5 Dokonanie analizy strony internetowej pod względem dostępności cyfrowej Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej Przegląd stanu dostosowania strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. grudzień 2020 r.
6 Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. Koordynator we współpracy z Kierownikami Wydziałów i Referatów Urzędu Wypracowanie (wspólnie z Kierownikami Wydziałów i Referatów) sposobów zapewnienia dostępności alternatywnej dla osób ze szczególnymi potrzebami styczeń 2021 r.
7 Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnymi. Koordynator, Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej

Działania mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z zapisów art. 6 Ustawy o dostępności;

Dostosowywanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1.

Realizacja w całym okresie działania koordynatorów
8 Szkolenia pracowników w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami Koordynator, Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej Przeszkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami Realizacja w całym okresie działania koordynatorów
9 Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy Koordynator, Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Burmistrza Andrychowa; podanie treści raportu do publicznej wiadomości na stronie Urzędu. 31.03.2021 r.